Huidige projecten

Zeeboerderij op het land

Port4Innovation1 pakt de grote uitdagingen in de regio Kop van Noord-Holland aan - Duurzame economische bedrijvigheid en ontwikkeling.

Om groei te stimuleren en (duurzame) economische kansen in de regio te creëren, brengt Port4Innovation1 kennis, ervaring en netwerken uit verschillende sectoren bij elkaar. Door de samenwerking tussen al deze partijen te versterken, ontwikkelt Port4Innovation1 nieuwe trajecten, projecten en stimuleert innovatie.

Stichting Salt Farm werkt in het kader van Port4Innovation1 onder het project Zeeboerderij op het land (BlauwePolder1).

More information

 

 

 

Zilte teelten op Bonaire

Salt Farm Foundation is momenteel bezig met het opzetten van meerdere testlocaties op Bonaire samen met de deelnemende boeren. Ons team en de boeren zullen verschillende gewassoorten testen op zouttolerantie. Dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

More information

Saline Farming - Innovatieve akkerbouw ter bescherming van het milieu en voor economische groei

PNH_RGB_pos_trans
NSR SalFar

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat op diverse manieren invloed uitoefent op kustgebieden rond de Noordzee. Het SalFar project gaat over de achteruitgang van landbouwgrond als gevolg van verzilting. In de Noordzeeregio is de stijgende zeespiegel de voornaamste oorzaak van verzilting. Stijging van de zeespiegel zorgt voor meer brak kwelwater, verhoogt de kans op overstromingen, laat brak water verder landinwaarts binnendringen en leidt uiteindelijk, net als elders in de wereld, tot steeds verdergaande verzilting van het landbouwareaal in kustgebieden. Zonder adequate tegenmaatregelen zal dit leiden tot een afname van de voedselproductiecapaciteit en daarmee ook tot ernstige schade aan economieën in kustgebieden.

Door hechte samenwerking binnen een multidisciplinair partnerschap van klimaatexperts, onderzoekers, docenten, boeren, ondernemers en beleidsmakers beoogt het SalFar project bij te dragen aan de inperking van de effecten van verzilting op de landbouw in de Noordzeeregio.

SalFar realiseert dit door het opzetten van veldproeven, door wetenschappelijk onderzoek te doen naar de zouttolerantie van gewassen, door alternatieve landbouwkundige technieken onder zilte condities te demonstreren en door nieuwe marktkansen te creëren voor boeren, voedselproducenten en ondernemers.

More information

Kenniscentrum Zilte Teelten

Het kenniscentrum (www.salineagricultureworldwide.com) staat achter en steunt de doelstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor voedselzekerheid in de wereld en meer effectief watermanagement. Het platform biedt naast online kennisdelen ook de mogelijkheid voor 'offline' activiteiten.

Translate this page