Huidige projecten

Zeeboerderij op het land

provintie friesland
Logo-provincie-Groningen
PNH_RGB_pos_trans
LOGO_WF_RGB

Blauwe polder

Zilte teelten op Bonaire

Salt Farm Foundation is momenteel bezig met het opzetten van meerdere testlocaties op Bonaire samen met de deelnemende boeren. Ons team en de boeren zullen verschillende gewassoorten testen op zouttolerantie. Dit project wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

More information

Saline Farming - Innovatieve akkerbouw ter bescherming van het milieu en voor economische groei

PNH_RGB_pos_trans
NSR SalFar

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat op diverse manieren invloed uitoefent op kustgebieden rond de Noordzee. Het SalFar project gaat over de achteruitgang van landbouwgrond als gevolg van verzilting. In de Noordzeeregio is de stijgende zeespiegel de voornaamste oorzaak van verzilting. Stijging van de zeespiegel zorgt voor meer brak kwelwater, verhoogt de kans op overstromingen, laat brak water verder landinwaarts binnendringen en leidt uiteindelijk, net als elders in de wereld, tot steeds verdergaande verzilting van het landbouwareaal in kustgebieden. Zonder adequate tegenmaatregelen zal dit leiden tot een afname van de voedselproductiecapaciteit en daarmee ook tot ernstige schade aan economieën in kustgebieden.

Door hechte samenwerking binnen een multidisciplinair partnerschap van klimaatexperts, onderzoekers, docenten, boeren, ondernemers en beleidsmakers beoogt het SalFar project bij te dragen aan de inperking van de effecten van verzilting op de landbouw in de Noordzeeregio.

SalFar realiseert dit door het opzetten van veldproeven, door wetenschappelijk onderzoek te doen naar de zouttolerantie van gewassen, door alternatieve landbouwkundige technieken onder zilte condities te demonstreren en door nieuwe marktkansen te creëren voor boeren, voedselproducenten en ondernemers.

More information

Translate this page